Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τρίτη, 02 Οκτώβριος 2018 10:26

Δήμος Κηφισιάς: Κλειστό το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ερυθραίας 4 - 5/10, λόγω της μεταστέγασής τουΤην αναστολή λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας, από την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, λόγω της μεταστέγασής του σε χώρους του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς, επί των οδών Πατρών 11-13 και Κορίνθου, όπου στεγαζόταν το ΙΕΚ Κηφισιάς, αποφάσισε ο δήμαρχος Κηφισιάς κ.Γιώργος Θωμάκος.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Κηφισιάς αναλαμβάνουν ημερησίως τη μεταφορά των μαθητών από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας προς τον νέο χώρο.

Ειδικότερη ανακοίνωση για τα δρομολόγια θα εκδώσει η διεύθυνση του Σχολείου. 

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς κ.Γιώργου Θωμάκου:

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν 3852/2010 ΦΕΚ 87/07-6/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Την ανάγκη για την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας λόγω μεταστέγασής του.
3. Την υπ’αρ.157/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Την από 1/10/2018 Τεχνική Έκθεση Ελέγχου της ΚΤΥΠ Α.Ε.
5. Το με αρ.πρωτ.Φ.2.1/9361/1-10-2018 έγγραφο του Διευθυντή Π.Ε. Β’ Αθήνας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την αναστολή λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας, από την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 λόγω της μεταστέγασής του σε χώρους του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς, επί των οδών Πατρών 11-13 και Κορίνθου, όπου στεγαζόταν το ΙΕΚ Κηφισιάς.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Κηφισιάς, αναλαμβάνουν ημερησίως την μεταφορά των μαθητών από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας προς τον νέο χώρο.

Ειδικότερη ανακοίνωση για τα δρομολόγια, θα εκδώσει η Διεύθυνση του Σχολείου.

Ο Δήμος Κηφισιάς κινεί κάθε προβλεπόμενη διαδικασία για τη δημοπράτηση από τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» του έργου της στερέωσης – αποκατάστασης των διατηρητέων κτιρίων και προσθήκης στατικώς ανεξαρτήτου κτιρίου αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας.